شامپو رنگ آقایان فاربن

شامپو رنگ آقایان

مشکی طبیعی

شماره 1.0

شامپو رنگ آقایان

مشکی تیره

شماره 1.0

شامپو رنگ آقایان

مشکی خیلی تیره

شماره 2.0

شامپو رنگ آقایان

قهوه ای تیره

شماره 3.0

شامپو رنگ آقایان

خاکستری تیره

شماره 3.1

نحوه استفاده از شامپو رنگ فاربن

مرحله اول

مقدار مساوی از قوطی A و B را با هم مخلوط کنید

مرحله دوم

رنگ را به موهای خشک آغشته نمایید

مرحله سوم

مرحله سوم بعد از 01 دقیقه مکث موها را آبکشی نمایید

ویدئو پیشنهادی